VEDTÆGTER


§1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Aarhus Musical Teater. 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.
 

§2 Formål

Stk. 1. Foreningen har til formål at være katalysator for talentudvikling inden for musicalgenren i Aarhus Kommune. 


Stk. 2. Foreningens overordnede interesser er blandt andet at: 

 • Udvide de aarhusianske musicaltilbud

 • Udvide musicalinteresserede unges kendskab til musicalgenren

 • Præsentere musicalinteresserede unge for musicalbranchen i Danmark

 • Tilbyde undervisning i sang, dans og drama af høj kvalitet 

 • Skabe årligt tilbagevendende musicaltilbud i Aarhus Kommune 

 

§3 Medlemskreds/kontingent

Stk. 1. Alle kan blive medlem af foreningen. Optagelse som medlem af foreningen sker, når det til enhver tid opkrævede medlems-kontingent er betalt. Kontingentet opkræves pr. sæson, fra august til juni. Medlemskontingentet det første år ligger på 200 kr. Herefter gælder det af generalforsamlingen årligt fastsatte beløb.

Stk. 2. Medlemmer samt elever, der ikke ved udgangen af september måned har betalt kontingent, slettes af medlemsregistret. 

Stk. 3. Foreningen udbyder forløb inden for foreningens formål til foreningens medlemmer. Foreningen kan optage eksterne på forløb og i projekter på andre vilkår end medlemmerne af foreningen.

 

§4 Eksklusion

Stk. 1. Medlemmer, der handler til skade for foreningen, kan ekskluderes af bestyrelsen ved mindst 2/3 flertal. En eksklusion kan ankes på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. På generalforsamlingen skal bestyrelsen begrunde, hvorfor bestyrelsen finder det sagligt, rimeligt og proportionalt, at medlemmet ekskluderes. Er der simpelt stemmeflertal på generalforsamlingen, bliver medlemmet ekskluderet.

 

§5 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

Stk. 2. Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden: 

 1. Valg af ordstyrer og referent 

 2. Valg af stemmetæller

 3. Registrering af alle fremmødte

 4. Bestyrelsens beretning om året der er gået 

 5. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne 

 6. Gennemgang af forslag til vedtægtsændringer samt afstemning af disse 

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse 

 8. Valg af bilagskontrollør 

 9. Eventuelt 

Stk. 3. Generalforsamlingen ledes af en ordstyrer, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Stk. 4. Adgang til generalforsamlingen har kun de i paragraf 3 stk. 1 nævnte medlemmer samt dem, bestyrelsen måtte have inviteret. Stemmeret har kun de i paragraf 3 stk. 1 nævnte medlemmer. Hvert medlem har én stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis blot et enkelt medlem forlanger det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forældre kan deltage med stemmeret på vegne af deres børn under 18 år. 

Stk. 5. Der indkaldes til generalforsamling 1 gang årligt for alle medlemmer med mindst fire ugers varsel. Generalforsamlingen skal afholdes i årets 1. kvartal. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag (herunder forslag til ændringer i vedtægterne) kan ske indtil to uger før generalforsamlingen. Senest en uge før generalforsamlingen skal dagsorden med indsendte forslag til vedtægtsændringer være udsendt til medlemmerne.

Stk. 6. Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg. 

Stk. 7. Der vælges en bilagskontrollør for 1 år ad gangen. Denne person er ikke medlem af bestyrelsen.
 

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor bestyrelseslederen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelseslederens kundskab. 

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.
 

§7 Bestyrelsen og foreningens daglige ledelse

Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 6 medlemmer. 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Aarhus Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for foreningens aktiviteter. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens aktiviteter i det forløbne år beskrives. 

Stk. 3. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde herefter. Ved den første generalforsamling vælges 3 medlemmer samt 1 suppleant for en periode af 2 år og 3 medlemmer og 1 suppleant for en periode af 1 år.

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med de gældende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 

Stk. 5. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger en bestyrelsesleder, vice bestyrelsesleder og en kasserer. Bestyrelsen kan selv fastsætte øvrige tillidsposter. Alle poster gælder frem til næste generalforsamling. 

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver med alle foreningens medlemmer. 

Stk. 7. Bestyrelseslederen - og i hans/hendes fravær vice bestyrelseslederen - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, som minimum kvartalsvis, eller når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor bestyrelseslederen. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet bestyrelseslederen i hænde. 

Stk. 8. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er bestyrelseslederens stemme afgørende. 

Stk. 9. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. 
 

§8 Økonomi, regnskab og revision 

Stk. 1. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse af den på det tidspunkt valgte bilagskontrollør. Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret). Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet skal opgøres i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav. 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. 

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte bilagskontrollør
 

§9 Tegningsregler og hæftelse 

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af bestyrelseslederen og ét yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen eller af tre bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Bestyrelsen har mulighed for at bemyndige en eller flere personer til at tegne foreningen udadtil. Gives der bemyndigelse hertil, skal bestyrelsen beskrive omfang af bemyndigelsen, der til enhver tid kan trækkes tilbage.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

 

§10 Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres ved flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 

Stk. 2. Vedtægtsændringer skal indsendes til Sport & Fritid, Aarhus Kommune for at sikre, at de til stadighed opfylder folkeoplysningslovens krav. 
 

§11 Opløsning 

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Alternativt kan der indkaldes til to ekstraordinære generalforsamlinger, der dog skal ligge med mindst tre uger imellem. 

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål inden for folkeoplysningslovens område. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.
 

§12 Møder 

Stk. 1. Møder og generalforsamlinger kan - efter bestyrelsens beslutning - afholdes fysisk, digitalt eller ved en kombination af disse.

 

§13 Historik 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den: 12. februar 2021

Ordstyrers, referents samt ét bestyrelsesmedlems underskrift: Facebook icon - Free download on Iconfinder                 Download Insta Icon - Instagram PNG Image with No Background - PNGkey.com